اطلاعات پروژه

کارفرما: شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد
سال 94

شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد

شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد، ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک بانک ملی ایران است و با هدف قرارگیری جزء سه قدرت اول این بازار خواهان طراحی کمپین 360 درجه بود. پس از بررسی های انجام شده تصمیم گرفتیم تا در یک کمپین هر دو دسته پذیرندگان دستگاه کارت خوان و دارندگان کارتهای بانکی را هدف قرار دهیم و با اسلوگان "مهمون ما باش" استراتژی را طراحی کردیم که در آن بر اساس رندم هر دو دسته از مخاطبین ممکن بود شعار "مهمون ما باش" را بر روی رسید خود ببینند و خریدشان را مهمان سداد باشند. نقاط ارتباطی با پذیرندگان و دارندگان کلیه کارتهای بانکی، ارتباط از طریق رسانه های محیطی، TVC، رود شو، جشنواره و پیامک بود.